بنام خدا

آموزش خدمتگزاران حیطه سم زدائی مراکز اقامتی میان مدت ( پیش نویس)

تنظیم : حمید افشاریان مردادماه 1394

سم زدائی (detoxification)

تعاریف

- سم زدائی فرایندی است که در طی آن به کمک دارو , تغذیه و جایگزینی مایع3ات به بیمار کمک می شود تا حداقل زجر روانی و جسمانی را در وضعیت پرهیز تجربه کند و به کاکردی بهتر دست یابد.

سم زدائی بخودی خود باعث بهبودی طولانی مدت نمی شود بلکه باید به آن بعنوان مرحله آماده سازی بیمار برای تداوم درمان , حفظ وضعیت پرهیز و تشویق به بازتوانی نگریست سم زدائی به روشهای گوناگون صورت می گیرد مهم ترین آنها:

- سم زدائی با آگونیستهای آلفا (کلونیدین)

- سم زدائی با داروهای آگونیست افیونی ( متادون)

- سم زدائی با داروهای آگونیست –آنتاگونیست افیونی (بوپرونورفین)

- سم زدائی با داروهای آنتاگونیست افیونی روش سریع یا فوق سریع

- سم زدائی به روش cold turkey(بوقلمون سرد): روشی که در مراکز اقامتی میان مدت از آن استفاده می شود شیوه بدون دارو (پرهیز مدار و ایمان مدار) در مرحله سم زدائی cold turkey می باشد بدان معنی که در روزهای ابتدائی قطع مصرف جهت تخفیف علائم محرومیت از هیچ داروئی استفاده نمی شود