چرا نوجوانان  سیگاری می شوند؟

نوجوانان برای تجربه یک هویت جدید، شروع به سیگار کشیدن میکنند؛حتی اگر دیدگاه منفی نسبت به سیگاری ها داشته باشند.مشاهده سیگار کشیدن بازیگران،ورزشکاران و ستاره های سینما  به مقدار زیادی رفتار سیگار کشیدن را در نوجوانان  ترویج میکند.تلویزیون و سینما افراد سیگاری و ستاره های سینما را در حال سیگار کشیدن و به عنوان افرادی خونسرد و جذاب، سرسخت،کله شق، بالغ، مبادی آداب و بسیار علاقه مند به جنس مخالف  معرفی می کند.بنابر این کودکان سال آخر دبستان و نوجوانان دیدی مثبت به سیگاری ها پیدا میکنند و آنها را خوش قیافه و موفق در ورزش و مستقل می دانند و بیشتر احتمال دارد شروع به سیگار کشیدن کنند. تبلیغات سیگار هم کنجکاوی نوجوانان را برای تست کردن سیگار تحریک میکنند.افراد مشهور و جذاب سیگاری که نقش الگوی موفق را بازی می کنند، باعث می شوند تا نوجوانان برای کسب هویت جدید و برای اینکه بزرگسال و جذاب و بالغ تر به نظر برسند شروع به سیگار کشیدن کنند. نوجوانان سیگار می کشند تا مثل بزرگتر ها حس خوبی پیدا کنند و آرام شوند چون این  موضوع را بارها از بزرگتر ها شنیده اند.

نویسنده: نسرین گودر زی دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

یافته های نظریه پردازان دلبستگی ، حاکی ازاین واقعیت است که اکسی توسین ملقب به هورمون عشق و نوازش به وقت دریافت نوازش در کودکی و بزرگسالی در سلامت روان افراد نقش مهمی دارد.