بنام خدا

آموزش خدمتگزاران حیطه سم زدائی مراکز اقامتی میان مدت ( پیش نویس)

تنظیم : حمید افشاریان مردادماه 1394چه اتفاقی در اتاق سبز می افتد؟

مراجع با این باور معتاد گونه وارد چرخه درمان می شود که من بدون مصرف نمی توانم زندگی کنم و بدون دارو نمی توانم قطع مصرف کنم. در بدو ورود در اتاق یا سالنی قرار می گیرد که خدمتگزاران آن افراد بهبود یافته هستند (Peer Group ) کسانیکه مدتی پیش در همان فضا بعنوان تازه وارد سرویس گرفته بودند و امروز در جایگاه خدمتگزار قرار گرفته اند این امر باعث می شود  مراجع به باورهای اشتباه وقدیمی خود شک کند و در سیستم انکار ایشان رخنه وارد شود در واقع تغییر باورهای قدیمی که از ارکان اصلی این روش درمان (پرهیز مدار و ایمان مدار) می باشد در این مرحله آغاز می گردد.

فضای اتاقهای سبز یا سم زدائی بغیر از مشخصات فیزیکی بایستی دارای مختصات خاص دیگری باشند :

- آرامش: بدن معنا که روابط از جنس صمیمی باشد

- شادی: با مفهوم رضایت درون که من بعنوان تازه وارد در جائی قرار گرفته ام که باید باشم یعنی دیده شدن و شنیده شدن

- پاکی : که ذهن آنچنان شرطی شود که هیچ ماده اعتیاد آوری در آن محیط وجود ندارد.

این مطلب را در روزهای آتی در همین بلاگ پی گیری نمائید.http://tarketiad.blog.ir