یکی از عوارض بسیار شایع سوء مصرف مواد محرک و روانگردان از قبیل شیشه (متامفتامین) , گل ( ماری جوانا) , ال . اس دی (L.S.D) ایجاد توهم در زمان مصرف است که مصرف مکرر این مواد حالت توهم مزمن را در مصرف کننده ایجاد می نماید و این اثر ممکن است ماهها پس از قطع مصرف یا حتی تا پایان عمر ادامه داشته باشد. شناخت و برخورد صحیح واصولی در کنار درمان داروئی (در صورت صلاحدید پزشک متخصص ) قطعا سهم بسزائی در درمان اینگونه عوارض خواهد داشت .


علائم  توهم

 از جمله نشانه های توهم در افراد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* باخودش باهیجان بحث وگفتگو کندوبه نظربرسدکه درحال پاسخگوئی به سوالات یابیانات فرددیگری است.

* بدون هیچ دلیل واضحی ناگهان می خندد.

* به نظرمیرسدحواسش پرت است ویامشغولیت ذهنی داردویانمی تواندبرموضوع بحث یاکاری متمرکزشود.

* به نظرمیرسدچیزی رامی بیندکه شمانمی توانیدببینید.    

 

کنترل توهم

باتمرین وممارست وبااستفاده ازیک یاادغام چندشیوه  برخی از بیماران می توانند باتوهمات خودکنارآیندازجمله:

* صحبت ومشاوره بایک درمانگر یافردی دیگر.

* افزایش مقدارداروی ضدروان پریشی(سایکوز)موردمصرف با صلاحدید  پزشک متخصص

* باخواستن ازصداهاکه اوراترک کنند.(درصورت وجودتوهم شنوائی)

* نادیده گرفتن صداها،تصاویر،بوها،مزه هاواحساس ها.

* تمرکزبرکار یافعالیتی دیگر.

* گوش دادن به موسیقی بلند(ترجیحاًباگوشی)

 

نقش اطرافیان در کنترل توهم

 اطرافیان می توانند باروشی حمایت گرانه،همدلانه وآرام موارد ذیل را در جهت کمک به بیماربکار بندند:

* ازاوبپرسیدآیاهم اکنون چیزی شنیده یادیده است؟واگرپاسخ بلی است،آن چه بوده؟

* به منظوردرک این که آن تجربه چه احساسی دراوایجادمی کند،اطلاعات کافی بگیرد.

* راه های مختلف برای کنارآمدن بااحساسات ونیازهای برخاسته از توهم پیشنهادکنید.این امر احساس امنیت وتوانائی کنترل احساس خود به بیمار میدهد.

* درمورداینکه آن تجربه ممکن است یک نشانه یاتوهم باشدبااوگفتگوکنید.(میتوان به کمک نشانه ،یاتوهم واژه دیگری که مورد  پذیرش بیمار است به کاربرد.)   

* درصورت لزوم محدودیت های رفتارشانرابه اویادآوری کنید.(مثلاً فریادنکشد).

* نبایداو یاتجربه اش را مسخره کنید.

* نبایدازتجربه اش دچارحیرت و هراس شوید.

* نبایدبه اوبگوئیدکه تجربه اش واقعی نیست،یاآنرانادیده ودست کم بگیریید.

* نبایددرموردمحتوای توهم یااینکه چرااوصدائی می شنودیاچیزی می بیند،واردبحثی طولانی شوید.