بنام خدا

آموزش خدمتگزاران حیطه سم زدائی مراکز اقامتی میان مدت ( پیش نویس)

تنظیم : حمید افشاریان مردادماه 1394


شرایط احراز مسئول تیم

- حداقل پاکی سه ماه

- مشاهده تغییررفتاری ایشان

- مهربان

- ترجیحا سن 30 الی 40 سال

- مودب

- تمایل به پرستاری

- آشنائی با تاثیرات مواد محرک و مخدر بر مغز(آموزش توسط مدیر داخله)

- آشنائی با سندروم  سایکوز و دلریوم (آموزش توسط مدیر داخله)

- آشنا با مفاهیم پرهیز مدار و ایمان مدار (آموزش توسط مدیر داخله)

بهترین راه تاثیر گذاری

- گوش کردن

- توجه کردن

- تماس چشمی

- صدا کردن به اسم کوچک ( با اضافه نمودن پسوند جان یا عزیزو پیشوند آقا )

- امید دادن

رابطه باز: در انتهای دوره جهت انسجام بیشتر بین اعضای گروه  قبل از اینکه ایشان به آسایشگاه منتقل شود از آنها بخواهید از کار شما و تیم شما انتقاد کنند( ترجیحا بصورت نوشتاری).

موارد اورژانسی

 مسئول تیم با مشاهده این موارد مدیر داخله را جهت هماهنگی با اعضای خانواده و تماس با اورژانس مطلع نماید:

- درد شدید در ناحیه سینه و  پشت

- درد شدید در ناحیه معده

- درد شدید در ناحیه سر

- دلریوم

- تب بالای 39.5 درجه

- تشنج

- پرخاشگری شدید

موارد بیمارستانی

مسئول تیم با مشاهده این موارد مدیر داخله را جهت هماهنگی با اعضای خانواده در خصوص بستری احتمالی مراجع در بیمارستان در روزهای آتی :

- سایکوز

- اقدام به پرخاشگری شدید

- درد در ناحیه سینه وپشت

- درد در ناحیه معده

- درد در ناحیه سر

- مدفوع خیلی سیاه

تفاوت مدیریت و ریاست

تمامی خدمت گزاران قدیمی در مراکز اقامتی ممکن است به آفتی به نام احساس مالکیت و تغییر جایگاه مدیریت با ریاست دچار شوند . آنقدر این تغییر آهسته انجام می شود که ممکن است خود فرد متوجه آن نشود که اگر سیستم خود نظارتی (بهبودی) و همچنین هشیاری مسئولین مراکز نباشد کل سیستم درمان یک مرکز را به سمت غیر کا رآمدی هدایت می نماید. برای جلوگیری از این اتفاق تفاوت هائی بین یک مدیر مسئول در هر حیطه ای و یک رئیس وجود دارد .

رئیس                                                     مدیرمسئول

- افراد را وادار می کند.                       – انگیزه می دهد.

- امر و نهی می کند.                            - ارشاد و تشویق می کند .

- کارها را تصحیح می کند.                   – کارهای صحیح را تائید و هدایت می کند.

- ایده های خود را مطرح می کند.            – باعث ایجاد ایده می شود.

-در قضاوت سریع است .                      – در فهم مطلب و شرایط موفق است .

- اول صحبت می کند.                          – اول گوش می دهد.

- مهلت تعیین می کند.                          - مهلت می دهد تا افراد برنامه ریزی کنند.

- به مقام و اقتدارش وابسته است .             – به شخصیت و اراده خود متکی است.

- ایجاد تر س می کند                           - حمایت و پشتیبانی می کند.

- تعیین می کند چه چیزی مورد نیاز است.   – می پرسد چه چیزی مورد نیاز است.

- همیشه من می گوید .                          – می گوید ما

- نشان می دهد چه کسی اشتباه می کند.      – نشان می دهد چه چیزی غلط است .

- می گوید به من احترام بگذارید.              – می گوید به یکدیگر احترام بگذارید.

 لطفا ما را از نظرات سازنده خود محروم نفرمائید.

با ما در ترک اعتیاد همراه باشید.www.tarketiad.blog.ir