راهنما و همراه شما در مسیر ((ترک اعتیاد))

عوارض سوء مصرف مواد محرک , مخدر, روانگردان

 یکی از عوارض بسیار شایع سوء مصرف مواد محرک و روانگردان از قبیل شیشه (متامفتامین) , گل ( ماری جوانا) , ال . اس دی (L.S.D) ایجاد توهم در زمان مصرف است که مصرف مکرر این مواد حالت توهم مزمن را در مصرف کننده ایجاد می نماید و این اثر ممکن است ماهها پس از قطع مصرف یا حتی تا پایان عمر ادامه داشته باشد. شناخت و برخورد صحیح واصولی در کنار درمان داروئی (در صورت صلاحدید پزشک متخصص ) قطعا سهم بسزائی در درمان اینگونه عوارض خواهد داشت .


علائم  توهم

 از جمله نشانه های توهم در افراد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* باخودش باهیجان بحث وگفتگو کندوبه نظربرسدکه درحال پاسخگوئی به سوالات یابیانات فرددیگری است.

* بدون هیچ دلیل واضحی ناگهان می خندد.

* به نظرمیرسدحواسش پرت است ویامشغولیت ذهنی داردویانمی تواندبرموضوع بحث یاکاری متمرکزشود.

* به نظرمیرسدچیزی رامی بیندکه شمانمی توانیدببینید.    

 

کنترل توهم

باتمرین وممارست وبااستفاده ازیک یاادغام چندشیوه  برخی از بیماران می توانند باتوهمات خودکنارآیندازجمله:

* صحبت ومشاوره بایک درمانگر یافردی دیگر.

* افزایش مقدارداروی ضدروان پریشی(سایکوز)موردمصرف با صلاحدید  پزشک متخصص

* باخواستن ازصداهاکه اوراترک کنند.(درصورت وجودتوهم شنوائی)

* نادیده گرفتن صداها،تصاویر،بوها،مزه هاواحساس ها.

* تمرکزبرکار یافعالیتی دیگر.

* گوش دادن به موسیقی بلند(ترجیحاًباگوشی)

 

نقش اطرافیان در کنترل توهم

 اطرافیان می توانند باروشی حمایت گرانه،همدلانه وآرام موارد ذیل را در جهت کمک به بیماربکار بندند:

* ازاوبپرسیدآیاهم اکنون چیزی شنیده یادیده است؟واگرپاسخ بلی است،آن چه بوده؟

* به منظوردرک این که آن تجربه چه احساسی دراوایجادمی کند،اطلاعات کافی بگیرد.

* راه های مختلف برای کنارآمدن بااحساسات ونیازهای برخاسته از توهم پیشنهادکنید.این امر احساس امنیت وتوانائی کنترل احساس خود به بیمار میدهد.

* درمورداینکه آن تجربه ممکن است یک نشانه یاتوهم باشدبااوگفتگوکنید.(میتوان به کمک نشانه ،یاتوهم واژه دیگری که مورد  پذیرش بیمار است به کاربرد.)   

* درصورت لزوم محدودیت های رفتارشانرابه اویادآوری کنید.(مثلاً فریادنکشد).

* نبایداو یاتجربه اش را مسخره کنید.

* نبایدازتجربه اش دچارحیرت و هراس شوید.

* نبایدبه اوبگوئیدکه تجربه اش واقعی نیست،یاآنرانادیده ودست کم بگیریید.

* نبایددرموردمحتوای توهم یااینکه چرااوصدائی می شنودیاچیزی می بیند،واردبحثی طولانی شوید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ترک اعتیاد

عوارض سوء مصرف مواد محرک , مخدر , روانگردان

سایکوز یا روان پریشی

یکی از عوارض مصرف شیشه یا متامفتامین که ممکن است در پی مصرف طولانی مدت ویا حتی پس  از چند بار مصرف بروز نماید سایکوز یا روان پریشی است . که در نظر داریم در مقاله زیر به توضیح آن بپردازیم :

 سایکوز یا روان پریشی چیست؟

 روان پریشی یا سایکوز به معنای وضعیت روانی غیرطبیعی است واصطلاحی است که در روانپزشکی برای حالتی روانی بکار می رود که اغلب بصورت از دست دادن تماس با واقعیت توصیف می شود .سایکوز به انواع جدی اختلالات روانی گفته میشودکه در طول آنها ممکن است دچار توهم وهذیان شود .گاه افراد سایکوتیک اختلال شخصیت نیز دارند .جنون یا سایکوز نوعی قطع ارتباط با واقعیت است که به طور مشخص شامل هذیان (عقایدنادرست درباره وقایع یا اشخاص)وتوهم (دیدن یا شنیدن چیزهای که وجود خارجی ندارند)می شود.واژه سایکوز به معنی وضعیت روانی غیر طبیعی است که حالت های مختلفی را در بر می گیردولی اصلی ترین ویژگی آنها نوعی قطع ارتباط با واقعیت است.

کلمه روان پرشی یا سایکوز برای توصیف شرایط غیر طبیعی ذهن ووضعیت روانی به کار می رود که طی آن ارتباط فرد با واقعیات قطع می شود. در این حالات علاوه بر قطع ارتباط با واقعیات،اختلال در تفکر ،درک وقضاوت نیز بروز می کند.زمانی که کسی دچار حالت روان پریشی شود ،روان پریش یا سایکوتیک نامیده می شود.روان پریشی یا سایکوز یا اختلالات شدید روانی ،نوع شدید بیماری روانی است که ویژگی عمده آن فقدان واقعیت سنجی یا قطع ارتباط با دنیای واقعی است .معمولا"بیمار رفتارها وصحبت های غیر طبیعی دارد.فعالیت های جسمی وروانی او به حدی دچار اختلال می شود که باعث به هم ریختگی فعالت های فردی واجتماعی اش می شود .چنین بیماری معمولا"از بیماری خود  آگاهی ندارد وخود راسالم می داند واز درمان خودداری می کند ،در این نوع بیماری اغلب ضایعه مشخصی در مغز مشاهده نمی شود .روان پریشی را به دلیل تفاوت در شروع وسیر بیماری ،مدت بیماری و بهبود به چند گروه اصلی تقسیم می کنند ، روان پریشی ممکن است با بیماریهای جسمی (مثلا" به دنبال ضربه های مغزی ،عفونت های شدید مصرف مواد) یا براثر بیماریهای  روانی (مثلا اسکیزوفرنیا )

همراه باشد. اگرچه روان پریشی ممکن است در هر گروه سنی دیده شود ،اما بیشتر در افراد جوان اتفاق می افتد.حدود3تا 5 نفرازهر نفر حالاتی از روان پریشی را تجربه میکنند.که این میزان بیشتر ازمیزان شیوع دیابت (بیماری قند )است.

اغلب مردم از این دوره بیماری رهایی پیدا می کنند .روان پریشی ممکن است برای هرکسی اتفاق بیفتد ومثل هرنوع بیماری دیگری می تواند درمان شود. روان پریشی انواع مختلفی دارد مانند اسکیزوفرنیا ،افسردگی روان پریشانه ،اختلال خلق دو قطبی واختلال هذیانی ،اسکیزوفرنیایا شیزوفرنیا از موارد شایع بیماریهای روان پریشانه است که حدود 1/5-1 درصد افراد جامعه را در طول عمر مبتلا می سازد.

روان پریشی ، موجب تغییرات خلق وتفکر (بروز عقاید غیر معمول )،قضاوت وادراک می شود .مجموعه این عوامل باعث می شوند گفتار ، کردار ورفتار شخص آنچنان دچار آشفتگی شود که براحتی نتوانیم احساسات شخص بیمار را درک کنیم .

تفکر گیج ومبهم (سر در گمی):در این حالت افکار روز مره فرد مبتلا مبهم شده وارتباط معمول ومنطقی خود با یگدیگر را از دست می دهند. صحبت های شخص نا مشخص ،نا مفهوم یا نا مر بوط می شوند.شخص ممکن است در تمرکز ، دنبال کردن مکالمه ویاد آوری مسایل مشکل داشته باشد وسرعت افکار ممکن است  بسیار تند یا کند شود.

اعتقادات غلط (هذیان ):کسی که یک دوره روان پریشی را تجربه می کند ،ممکن است دچار عقاید وباورهای غلط ونابجایی شود که هذیان نامیده می شود .در این حالت شخص چنان به عقاید خود مطمئن است که بحث های منطقی نمی تواند تغییری دراو ایجاد کند.به عنوان مثال ممکن است شخصی با توقف یک اتومبیل در بیرون اظهار کند که پلیس اورا تحت نظر دارد.

توهم :توهم به مفهوم درک بدون محرک خارجی واقعی است .دراین حالت شخص روان پریش،چیزهائی را میبیند،می شنود،حس می کند،می چشدیابوئی احساس میکندکه وجودخارجی ندارند.به عنوان مثال چیزهائی می شنودکه افراددیگرحاضردرهمان موقعیت زمانی و مکانی نمیشنوندیاچیزهائی می بیندکه وجود  خارجی ندارند.علائم درافرادمختلف با هم تفاوتهائی داردکه ممکن است طی زمان تغییرکند.یک دوره روان پریشی در3 مرحله اتفاق می افتدوطول این دوره هااز فردی به فرد دیگرمتفاوت است.

 روان پریشی وضعیت روانی غیرطبیعی است که حالت های مختلفی را در بر می گیرد ولی اصلی ترین ویژگی آن،نوعی قطع ارتباط با واقعیت است.

مرحله یک(مقدماتی):در این مرحله، علائم گنگ و مبهم هستند و بسختی می توان متوجه آنها شد ممکن است تغییراتی در چگونگی بیان احساس ،ادراک و افکار ایجاد شود.مثلا شخص کمی مشکوک و بدبین می شود،دیر به خواب می رود،مرتب دلشوره دارد،انگیزه قبلی خود برای کار کردن را از دست می دهد و زود عصبانی می شود.

مرحله دوم(حاد):در این مرحله علائم روان پریشی به وضوح تجربه می شوند،این علائم شامل توهم، هذیان یا تفکر مبهم است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ترک اعتیاد

طب سنتی , اختلال خواب و ترک اعتیاد

 از مشکلاتی که پس از ترک مواد مخدر عموما باعث ناراحتی و کلافگی بیماران می شود مسئله عدم تنظیم خواب است . این مسئله ممکن است به دو صورت بیخوابیهای شبانه ویا عدم رضایت از کیفیت خواب و احساس خستگی پس از خواب بروز نماید.

یکی از راهکارهای موثر در غلبه بر این مشکلات بهره گیری از تجربیات متخصصین طب سنتی ایرانی می باشد.

علی حسینی متخصص طب سنتی برای درمان بی خوابی که به دلیل داشتن استرس، خوابیدن در طول روز،مصرف کافئین، استعمال دخانیات و مصرف برخی داروها و... که ممکن است برای فرد ایجاد شود نسخه طب سنتی را تجویز می نمایند.

به توصیه ایشان به همین منظور می توان مصرف گشنیز را آغاز کرد. به گفته ایشان همچنین برخی دیگر از سبزیجات مثل هویج و کدوتنبل به دلیل داشتن ویتامین A برای رفع بی خوابی موثر است.                         

این متخصص طب سنتی می گوید : مصرف گیاه بابونه نیز کمک کننده است چون این گیاه به آرام‌بخشِی معروف است و برای درمان بی‌خوابی استفاده می‌شود.حتی می توان از روغن بابونه برای ماساژ دادن سر استفاده کرد.

 حسینی می افزاید: همچنین مصرف کاهو چون مملو از ویتامین A، B،C، آهن، کلسیم ،فسفر، منیزیم،منگنز، ید، روی و مس است به هضم غذا کمک کرده در نتیجه خواب راحتی را موجب می شود.

مصرف ترخون نیز در این رابطه توصیه شده به همین دلیل می توان جوشانده آن را قبل از خواب مصرف کرد.

 به گفته این متخصص طب سنتی دم کرده گل بیدمشک اعصاب را آرام و خواب را زیاد می‌کند.همچنین تخم گیاه شوید خاصیت خواب‌آوری دارد و ترشح هورمون‌های آرامبخش را موجب می‌شود.

             

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ترک اعتیاد

ترک اعتیاد به هروئین یا نوشابه های گازدار؟!!

با مصرف نوشابه های قندی گازدار چه اتفاقی در بدن رخ میدهد:

                                   

10 دقیقه پس از نوشیدن یک لیوان نوشیدنی قندی گازدار:

بی‌درنگ 10 قاشق چایخوری شکر وارد بدن می‌شود و دلیل اینکه با وجود این شیرینی فراوان دچار استفراغ نمی‌شویم این است که اسید فسفریک شیرینی آن را تا حد بسیاری خنثی می‌کند.

20 دقیقه بعد پس از نوشیدن یک لیوان نوشیدنی قندی گازدار :

قند خون بالا می‌رود و منجر به ترشح ناگهانی و یک‌جای انسولین می‌شود، کبد هم برای جلوگیری از ادامه افزایش قند خون، برای تبدیل قند به چربی دست به کار می‌شود.

40 دقیقه بعد پس از نوشیدن یک لیوان نوشیدنی قندی گازدار:

جذب کامل کافئین مردمک‌های چشم را گشاد می‌کند و فشار خون بالا می‌رود و در پاسخ به این حالت بدن، کبد قند را به داخل جریان خون رها می‌کند. گیرنده‌های آدنوزین مغز(نوکلئوتیدی است که در سلول‌ها به عنوان حامل انرژی به‌کار می‌رود) بلوکه شده و از احساس خواب آلودگی جلوگیری می‌کنند.

45 دقیقه بعد پس از نوشیدن یک لیوان نوشیدنی قندی گازدار :

ترشح دوپامین افزایش پیدا می‌کند و مراکز خاصی که در مغز حالت سرخوشی ایجاد می‌کند، تحریک می‌شوند؛ این همان مکانیسمی است که در مصرف هروئین منجر به ایجاد سرخوشی می‌شود.

(به نقل از مهر علیرضا ابوالفضلی پژوهشگر طب) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ترک اعتیاد

ضعف نظارت بر عملکرد مراکز ترک اعتیاد

 نظارت بر روی مراکز ترک اعتیاد می‌لنگد


مشاور برنامه‌ اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه راه اندازی مراکز درمانی برای ترک اعتیاد به راحتی صورت می‌گیرد، ادامه داد: از این رو باید توجه داشت که روند نظارتی بر روی فعالیت این مراکز وجود ندارد و از این رو در کشور ضعف وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای درمان اعتیاد از نظر قانونی و آنچه روی کاغذ آورده شده است مشکلی نداریم، ابراز داشت: بیشتر مشکلات مبارزه با اعتیاد و مصرف مواد مخدر در بخش اجرای طرح‌های پیشگیری و مبارزه وجود دارد که عملکرد سیستم‌ها در این بخش منظم نیست.

رادفر با تاکید بر اینکه بر اساس تحقیقات صورت گرفته فقر مهم‌ترین عامل گرایش به مواد مخدر در کشور است، افزود: پس از این عامل بی عدالتی اجتماعی دلیل دیگر گرایش به اعتیاد در جوامع است.

وی با اشاره به زندانی بودن قاچاقچیان مواد مخدر ایرانی در ۲۹ کشور دنیا افزود: ۲۹ نفر از این زندانیان زیر تیغ اعدام قرار دارند.

مشاور برنامه‌ اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزایش روحیه شادی و نشاط و امید به زندگی را مهم‌ترین راهکار مبارزه با  اعتیاد و گرایش جوانان به این آسیب اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌توانند نقش بسزایی را داشته باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ترک اعتیاد

کار و ترک اعتیاد

نقش کار در درمان اعتیاد

 

کار درمانی در اعتیاد عبارت است از ارائه انواع فعالیتها و روشهای درمانی بمنظورپیشگیری از اعتیاد تسریع روند بهبودی و رفع عوارض آن معمولا معتاد در روابط اجتماعی وسلوک ورفتار دچارمشکل میگردد و در نتیجه قدرت کاری تمایل به کارحس تشریک مساعی و احساس مسئولیت وی مختل میشود.

لذا برای اینکه فرد بتواند زندگی سود مندی را در اجتماع از سر بگیرد لازم است سلوک و رفتار وی طبیعی گرددو احساس مسئولیت وحس اجتماعی را باز یابد .

در برنامه های کاردرمانی سعی در آمادگی فرد برای زندگی عادی و روزمرهروابط سالم اجتماعی و روبرو شدن با واقعیات زندگی وجود دارد همچنین کاردرمانی علائق انگیزه هاو تمایلات انسانی را پرورش داده علائم وعوارض بیماری را بهبود می بخشد و فر را برایسازش با الگوهای موجودوحاکم در زندگی اجتماعی آماده می نماید .

در کار درمانی افراد با دقت کامل ارزیابی میشوند کمبودها نواقص و نیازهای بیماران بطور کامل مشخص میگردد و برای هر فرد متناسب با مشکلات و نیازهایش ببرنامه های مفید و موثر تنظیم میگردد.

این برنامه ها هم ازنقطه نظر فردی و هم گروهی بسوی هدفی معین و مشخص رهبری میشود هرچند اهداف درمانی در مورد افراد مختلف متفاوت است ولی بطور کلی بهتر است برنامه های زیر در مورد اغلب افراد معتاد منظور شده و اجرا گردد:


1- سعی در بهبود و پرورش قابلیت های فرد با ارضا و تکامل مهارتها وتوانائیهای او

2- کاهش دادن علائم و عوارض اعتیاد تا آنجائیکه فرد وظایف خود را در مسیر واقعیت های زندگی و اجتماع ایفا کند.

3- کوشش در تکامل و پرورش ابعاد شخصیت و انگیزه های بیمار ضمن فعالیت ه های روزمره و را قالب تجارب موفقیت آمیز بیمار

4- سعی در پرورش وارتقا سطح پذیرش و اقناع فرد از زندگی عادی بر اساس قابلیت های او

5- سعی در افزایش قدرت تصمیم گیری وعادات مطلوب ومثبت نسبت به کار و فعالیت

6- ایجاد وضعیت های کافی و لازم برای استقرار مناسبات و ارتباطات اجتماعی مفید و مؤثر

7-آموزش و پرورش توانائیهای فرد برای تفریح بهتروبهره بردن مفید تر از اوقات فراغت خود.

8- ارشاد و تربیت افراد برای پیدا کردن اعتماد به نفس کافی جهت تامین زندگی مستقل در سطوح واقعیت های روابط اجتماعی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ترک اعتیاد

تاتوره - داتورا - تاتورا

 

تاتورهDatura

داتورا (تاتوره – داتوره)، یک گونه از نه گونه از گیاهان گلدار شب پره متعلق به خانواده "Solanaceae" است گیاهی است یک‌ساله به ارتفاع ۲۰۰ _ ۵۰ سانتی متر که جزو گیاهان داروئی محسوب می‌شود.از این گیاه ماده آتروپین بدست می‌آید که خاصیت ضدسم دارد.خود این گیاه سمی می‌باشد.آب موجود در آوندهای این گیاه اگر در چشم ریخته شود باعث بازماندن مردمک چشم می‌شود.اگر جوشانده این گیاه به کسی خورانده شود، اعصاب ارادی انسان برای مدتی غیر ارادی می‌شود.ومصرف جوشانده این گیاه به مقدار زیاد باعث مرگ می‌شود.

این گیاه دارای برگ های پرزدار ، میوه خاردار و گلهای شادابی می باشد که معروفترین نژادهای آن " D.Stramoniun" و " D.metel " و " D. inoxia " هستند. سالهاست که از تخم ها ، گلها و ریشه های این گیاه به عنوان دارو یا روانگردان استفاده می شود .

 

اسامی رایج


Jimson weed , Devil’s apple , Thron Apple , stinkweed , Devil’s weed , Moonflower

 

مواد تشکیل دهنده (Chemical)


همه گیاهان خانواده داتورا بطور عمده در تخم و گل هایشان دارای آلکالوئیدهای تروپان "tropane" از جمله اسکوپولامین "scopolamine"، هیوسیامین "hyoscyamine" و آتروپین"atropine" می باشند ؛ به دلیل وجود این مواد در این گیاه، داتورا در برخی فرهنگ ها سالهاست که به عنوان ضدسم و روانگردان استفاده می شود.

 

نحوه مصرف


برگ های این گیاه را به منظور تدخین مستقیم و یا ترکیب با تنباکو و ماری جوانا خشک می کنند و تمامی قسمت های این گیاه به منظور دم کردن بصورت چای و یا تهیه پماد استفاده می شود. قدرت گیاه در هنگام باردهی بسیار بالاست . خوردن 10 تخم تاتوره و یا یک برگ دم شده بصورت چای باعث تغییرات عمیق ادراکی و خوردن 40 – 30 دانه دوز بسیار قوی آن می باشد.

به عنوان یک قاعده کلی Persianpsy نه مصرف روانگردان را به مخاطبانش توصیه و نه منع می کند، در مورد گیاهان دارای آلکالوئید تروپان ما فکر می کنیم این مهم است که توجه داشته باشید که اکثریت قریب به اتفاق تجربیات داتورا بصورت تجارب ذهنی و جسمی ناخوشایند و به ندرت از لحاظ جسمی خطرناک گزارش شده اند.

هیچ راهی برای پیدا کردن دوز مصرفی دقیق و منطقی نیست زیرا قدرت گیاه و دوز مناسب برای هر فرد با دیگری متفاوت است ، از طرفی به دلیل سمی بودن این گیاه ممکن است اشتباه در میزان دوز دریافتی آسیب جدی به مصرف کننده وارد کند . به همین دلیل پیشنهاد می شود که از تجربیات کسانی که مصرف کرده اند استفاده شود .

 

 

 

 

شروع (onset):

هنگامی که به صورت خوراکی مصرف میکنند، اثرات آن در 20-30 دقیقه آغاز خواهد شد ولی با توجه به دوز مصرفی ، 2 الی 3 ساعت طول می کشد تا به اوج برسد و شدید شود .

اگر تدخینی مصرف شود آثار آن در 5 دقیقه ظاهر می شود.

 

دوره (Duration):

آثار مصرف داتورا در دوز متوسط 12 – 8 ساعت به طول می انجامد این در حالیست که مصرف دوز های بالای آن آثاری 3 – 2 روزه بر روی مصرف کننده دارد.

 

تاثیرات


بر خلاف توهمات دیداری گزارش شده از انواع دیگر روانگردانها مانند ال اس دی یا قارچ های سیلوسایبین ، داتورا باعث توهم صادقانه ( frank hallucination ) می شود یعنی فرد نمی تواند مرز بین واقعیت و توهم را تشخیص دهد . تصاویر فوق العاده و توهمات بطور معمول برای شخص اتفاق می افتد. صحبت کردن طولانی با شخصیت های غیر واقعی ، سیگار کشیدن زیاد حتی توسط کسانی که سیگاری نیستند.

 

تاثیرات مثبت


• احساس رضایت

• تعامل سورئال و غیرواقعی با جهان

 

تاثیرات خنثی


• توهمات دیداری و شنیداری بسیار واقعی

• میل شدید به کشیدن سیگار

• باز کردن ریه و معابر ناژیه ای

• بی اشتهایی و تشنگی

• گشادی مرمک

• لکنت زبان

• عدم احساس در گذر زمان

 

 

تاثیرات منفی

• سردرد و سرگیجه

• خشکی دهان و چشم

• عدم توانایی در تمرکز چشم ( گاهی تا چند روز )

• احساس تهوع، معمولا بدون استفراغ

• احساس ضعف جسمانی

• ترس ، اضطراب و ترس

• بی حسی و کرختی

• گیجی، هذیان، اختلال در عملکرد شناختی

• فراموشی

• نارسایی قلبی در دوزهای بالا

 

موارد منع مصرف (Contraindications)

• درهنگام رانندگی و یا کار با ماشین آلات سنگین مصرف نشود.

• داتورا را بدون یک مراقب هوشیار امتحان نکنید

• از شنا کردن بپرهیزید

• از مصرف داتورا در شرایطی که قرار باشد مسئولیت خود یا شخص دیگری را به عهده بگیرید اکیدا خودداری کنید . حتی ممکن است شما قادر به سوالات ساده همچون نام خود نباشید .

 

ریسک و خطر مرگ


آلکالوئید های گیاه داتورا می توانند اثرات شدید سمی داشته باشند که در برخی موارد ممکن است به مرگ یا کما منجر شود . 4 یا 5 گرم برگ خشک شده داتورا استرامونیم "Stramonium " می تواند دوز کشنده ای از آلکالوئیدها را دارا باشد این در حالی است که دانه ها و گل های این گیاه قوی تر هستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ترک اعتیاد

تریاک یا افیون

تریاک

Opium

 

تریاک مجموعه پیچیده‌ای از مواد مختلف حاوی قند، پروتئین، چربی، آب، اسید مکونیک، ‏موم گیاهی، لاتکس، صمغ، آمونیاک، اسید لاکتیک و سولفوریک و مواد آلکالوئیدی متعدد است.‏

این مواد آلکالوئیدی که اثرات تریاک ناشی از آنهاست، از جمله شامل مرفین (10 تا 15 درصد)، ‏کدئین (1تا 3 درصد)، نوسکاپین (10 تا 15 درصد)، پاپاورین (1 تا 3 درصد) و تبائین (1تا 2 ‏درصد) است.‏ همه این آلکالوئیدها به جز تبائین استفاده دارویی دارند و از جمله به عنوان ضد درد مورد استفاده ‏قرار می‌گیرند.‏

 

ضد‌دردهایی که از تریاک گرفته می‌شوند از این لحاظ ارزشمند هستند که در عین آنکه درد را تخفیف می‌دهند یا ‏برطرف می‌کنند، در مقادیر معمول هوشیاری فرد را از بین نمی‌برند.

 

آلکالوئیدهای موجود در تریاک همچنین برای ‏تسکین سرفه، گرفتگی‌های عضلانی، تب و اسهال مورد استفاده قرار می‌گیرند.‏ حتی تبائین که اثر ضددرد ندارد، دارای ارزش داروشناختی فراوانی است، چرا که برای تولید ‏آنالوگ‌‌های نیمه‌صناعی مرفین مانند اکسی‌کدون، دی‌‌هیدروموفنون، هیدروکودون و اتوفرین به کار ‏می‌رود.‏

 

آنالوگ‌های مرفین به گروه‌ه‌های دی‌‌فنیل‌پروپیلامین‌ها (مانند متادون)، 4 فنیل‌پی‌پریدین‌ها (مانند ‏مپریدین)، مورفیان‌ها (مانند لورفانول) و 6و7 بنزومورفان‌ها (مانند متازوسین) تقسیم می‌شوند.

 

‏ گرچه این مواد از لحاظ ساختمانی گوناگون هستند، همگی در داشتن یک حلقه پی‌پریدینی یا بخش ‏اصلی ساختمان حلقوی آن مشترک هستند.‏ برای مثال اتوفرین یک آنالوگ بسیار قوی مرفین است. این ماده صدبار قوی‌تر از مرفین است. این ‏دارو از جمله در سلاح‌های دارتی برای بی‌حرکت‌ کردن فیل‌ها و کرگدن‌ها مورد استفاده قرار ‏می‌گیرد.‏

 

مرفین برای اولین بار در سال 1805 در آلمان از تریاک جدا شد و نام آن را از نام خدای یونانی ‏رویاها، مرفئوس گرفتند..‏ پزشکان مدت درازی به دنبال راه‌هایی برای تجویز داروها بدون خوردن آنها بوده‌‌اند.

 

تریاک هنگامی ‏که خورده می‌شود باعث عوارض جانبی معدوی می‌شود.‏ تولید سرنگ‌های زیرجلدی در میانه قرن نوزدهم امکان تزریق مرفین خالص را فراهم آورد.‏ در آن دوران تصور می‌کردند که تزریق مرفین اعتیادآور نیست.

 

کنارگذاشتن استفاده عادتی تریاک ‏باعث بروز علائم ترک به صورت احساس ناخوشی، علائم شبیه آنفلوآنزا و افسردگی می‌شد و در آن ‏زمان مرفین را درمان عالی این علائم ترک می‌شمردند.‏ اما خوشبینی‌های اولیه در مورد ماهیت غیراعتیادآور مرفین درست از کار درنیامد.

 

اما هنوز تنها ‏زنان را به طور خاص مستعد وابستگی به مواد افیونی می‌دانستند.‏ جستجو برای جایگزینی غیراعتیادآور برای تریاک و مورفین آغاز شد.

 

در سال 1874 داروساز ‏انگلیسی سی آر آلدر رایت مرفین و اسید استیک را با هم جوشاند و دی‌استیل مرفین را به دست ‏آورد. دی استیل مرفین بوسیله شرکت بزرگ داروسازی آلمان، بایر، ساخته و به صورت تجاری ‏وارد بازار شد.‏ در سال 1899 شرکت بایر این دارو - پرفروش‌ترین دارو در همه دوران‌ها - را به بازار فرستاد: هروئین.

 

تنتور تریاک

 

تنتور تریاک (محلول الکلی تریاک) یا لودانوم در آمریکا به صورت دارویی که با نسخه پزشک قابل‌تهیه است و به عنوان یک ‏داروی جزء فهرستII ‏ که قانون مواد کنترل‌شده بر آن ناظر است موجود است.

                                                                                              

این تنتور تقریبا همه آلکالوئید‌های تریاک از جمله مرفین و کدئین را دارا است.

 

این تنتور تریاک حاوی 10 میلی‌گرم مرفین در هر میلی‌لیتر است که معادل ‏‏100 میلی‌گرم در میلی‌لیتر پودر تریاک می‌شود.‏ یک ترکیب وابسته ضعیف‌تر پارگوریک است که تنتور کامفری تریاک هم نامیده می‌شود و 0.4 میلی‌‏گرم در میلی‌لیتر مرفین دارد (معادل 4 میلی‌گرم در میلی‌لیتر پودر تریاک).‏

 

در گذشته این تنتور برای برای درمان بسیاری از بیماری‌ها به کار می‌رفت، از جمله برای تسکین درد وسرفه. امروزه در آمریکا و انگلیس از این دارو در موارد محدود و تحت نظارت برای درمان اسهال‌های مقاوم به سایر درمان‌ها،‌تسکین درد،‌و برطرف کردن علائم ترک نوزادانی که از ماده معتاد به هروئین یا سایر مواد افیونی به دنیا آمده‌اند، به کار می‌رود.

 

تنتور تریاک (لودانوم) در برخی از کشورهای آسیایی برای درمان علائم ترک و با شیوع کمتر ‏برای درمان جانشینی نگهدارنده به کار رفته است.

 

فرآورده‌های خوراکی گوناگونی از مرفین برای ‏فراهم ‌آمدن آزاد شدن تدریجی این ماده (فرآورده‌های آهسته‌رهش) نیز بالقوه می‌توانند در درمان ‏وابستگی به مواد شبه‌افیونی به کار روند. با این حال بررسی‌های کنترل‌شده در مورد کارآیی این ‏فرآورده‌ها برای درمان جانشینی هنوز انجام نشده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ترک اعتیاد

افتتاح مرکز ترک اعتیاد فشافویه

از امروز فشافویه رسما پذیرای مجرمان موادمخدر خواهد بود، اردوگاهی که در مرحله نخست آن قابلیت نگهداری 3000 بازداشتی را دارد و اگر طبق جدول زمان بندی، مراحل بعدی آن تا شش ماه دیگر به بهره برداری برسد، این عدد به 6000 نفر خواهد رسید.

فشافویه، این اردوگاه اجباری مجرمان مواد مخدر و گسترده شده در بیابان های نزدیک به آزادراه تهران قم دو کارکرد اصلی دارد؛ یکی نگهداری معتادان متجاهر (خیابانی) که همین امروز هم در شهر پرسه می زنند و دوم کمک به زندان ها؛ این ندامتگاه های متراکم که نیمی از ظرفیتشان را مجرمان مواد مخدر اشغال کرده اند.

اردوگاه فشافویه که وارد چرخه بهره برداری شود، مجرمان مرتبط با مواد مخدر بویژه خرده فروشان و معتادان خیابانی که دست و پاگیر شهر هستند و حضورشان در محلات، موجی از نارضایتی همیشگی را ایجاد کرده، از جلوی چشم جمع می شوند و مردم از این رهگذر احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. همچنین زندان های استان تهران که متراکم ترین زندان های کشور هستند، کمی نفس خواهند کشید که شاید بشود در سایه این تنفس، بر برنامه های اصلاحی و تربیتی زندانیان تمرکز بیشتری کرد.

استان تهران که بیشترین مجرمان موادمخدر را در خود جای داده به چنین اردوگاهی نیاز مبرم دارد، بخصوص این که تاکنون مراکز نگهداری مجرمان موادمخدر کفاف حجم زیاد جمعیت مجرمان را نمی داد.

تا سال 92 استان تهران فقط یک مرکز اخوان را داشت با ظرفیت نگهداری 450 نفر و البته سه مرکز متعلق به شهرداری با گنجایش 1900 نفر (شفق هزار نفر، خاورشهر 500 نفر و کمرد 400 نفر) اما حالا فقط در مرحله نخست اردوگاه فشافویه امکان نگهداری 3000 مجرم مواد مخدر وجود دارد که زیر نظر مستقیم قوه قضاییه نیز اداره می شود، ولی آیا با افتتاح و تکمیل اردوگاه فشافویه می توان به بهبود اوضاع دل بست؛ یعنی می توان گفت نگهداری مجرمان مواد مخدر مخصوصا از نوع خیابانی اش در یک اردوگاه، به پاک شدن چهره محلات کمک می کند؟

پاسخ این پرسش هم آری است و هم خیر؛ آری از این بابت که بالاخره نگهداری مجرمان در اردوگاه های ویژه برای مدتی شهرها را از دردسر حضور آنها آسوده می کند و خیر به این علت که مجرمان پس از طی دوران محکومیت، دوباره به موقعیت قبلی بازمی گردند و می شوند همانی که بودند. دقیقا به همین علت است که گفته می شود با هیچ بگیر و ببندی معضلی به بزرگی جرایم موادمخدر حل نمی شود.

البته دستگیری، وظیفه ای قانونی برای مجریان قانون است و نمی توان از آن صرف نظر کرد، اما این که گمان کنیم با دستگیری مجرمان، جرم موادمخدر کم می شود، راه را به اشتباه رفته ایم. زندان برای یک مجرم فقط به شرطی کارساز است که دوران محکومیت برای او زمانی برای تغییر شیوه زندگی و دگرگونی باورها باشد که معمولا به علت مقاومت های شخصی و البته برنامه های کمرنگ تربیتی، این اتفاق رخ نمی دهد و حمایت های ضعیف و ناچیز پس از خروج از زندان نیز به آن دامن می زند .

با این حال افتتاح اردوگاه فشافویه را باید به فال نیک گرفت؛ اردوگاهی که شیرینی افتتاحش را پیش از همه، مردم به تنگ آمده از حضور معتادان متجاهر در محل زندگی شان خواهند چشید.

نقل از جام جم آنلاین (مریم خباز)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ترک اعتیاد

D.O.B دی او بی

D.O.B

  

D.O.B به عنوان یک داروی تهییج کننده و جزوداروهای صناعی توهم زاست. ساختمان ترکیبی آن شبیه بسیاری از داروهای زیرمجموعه کنترل شده‌ها می‌باشد. ساختن مقادیر زیاد این داروها و استفاده‌های مخاطره آمیز دوزاژ آنها در خلال ناخالصی وناپاکی و غیرواقعی بودن آنها خطر آفرین می‌باشد. در اواخر سال ۲۰۰۰ میلادی افزایش ناگهانی داروی فوق رادر کلوپها وپارتی‌های دوره ای بوضوح دیده شده است.


استفاده‌های مجاز DOB


هیچ مجوز پزشکی وطبی جهت استفاده از این دارو وجود ندارد در امریکا افراد افسرده جهت ایجاد لذت از این دارو استفاده می‌کنند. گر چه احتمال تولید وشروع استفاده این دارو در استرالیا می‌باشد اما بزودی استفاده از این دارو در تگزاس و کالیفرنیا دراوایل ۱۹۷۰ میلادی شیوع پیدا کرد و بازارهای آنجا را تصرف کرد. شیوع اولیه این دارو و عدم توانایی در کنترل آن به دلیل علاقه نسل جوان بوده که برای خواب و هیجان مورد استفاده قرار می‌گرفته است.


تأثیرات دارویDOB


استفاده از این دارو باعث سرخوشی و افزایش قوه ادراک ( افزایش قدرت دریافت کننده‌های بینایی شنوایی و چشایی ) می‌شود. اثرات قابل توجه در اثر مصرف تقریباً ۴ میلی گرم بصورت خوراکی بوجود می‌آید و اثر سمی‌آن با مصرف ۸ میلی گرم ماده ایجاد میگردد. زمان تغییرات این ماده درعرض ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پس از مصرف شروع شده و و پیک اثر بین ۵/۱ تا دوساعت پس از خوردن ظاهر می‌شود. اثر دارو ۶ تا ۸ ساعت پس از مصرف طول می‌کشد. مصرف مقادیر پایین ( ۴- برمو ۲،۵ دی متوکسی فنتیلامین ) بطور مستقل از توهم زایی و اختلالات روانی عمل می‌کند، بلکه بجای ایجاد چنین حالاتی علایمی‌از قبیل هیجان زدگی, سستی و رخوت ایجاد می‌کند. مقادیر زیادتر مصرف ( بین ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم)‌مانند نمونه LSD می‌تواند حالات توهم زایی ایجاد نماید. مصرف مقدار بالای ۵۰ میلی گرم مصرف اثری بی نهایت توهم زا و سرخوشی بی اساس وبی پایه بوجود می‌آورد. این دارو همانند DOMو DOB ( از دسته آمفتامین‌ها) توانایی اتصال به ‌گیرنده سروتونین را دارد.


استفاده‌های غیر مجاز


این ماده عموماً از راه خوراکی استفاده می‌شود و همچنین می‌تواند از راه استنشاقی مورد استفاده قرار بگیرد. هیچ نوع استفاده درمانی برای آن اعلام نشده است.درحال حاظر این ماده همانند داروهای توهم زای دیگر مثل DOB، LSD. MDMA درحال تهیه و تزریق به بازار می‌باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ترک اعتیاد